Kerstfeest

Op 1e kerstdag vieren wij de geboorte van Jezus Christus.

Onze Verlosser en zaligmaker is gekomen in het menselijk vlees (Luk. 2:1-7). De Zoon des mensen is gekomen om zalig te maken dat verloren was (Matth. 18:11).

Na de zondeval, door de mens, is de belofte in het Kerstfeest, met de komst van Jezus Christus vervuld dat er een Verlosser zou komen om de mensen te redden. Want gelijk door één mens de zonde in de wereld ingekomen is, en door de zonde, de dood; en alzo de dood tot alle mensen doorgegaan is, in welken allen gezondigd hebben is nu door dien Enen, namelijk Jezus Christus, Die rechtvaardig is de genade over alle mensen gekomen (Rom. 5: 12-21).

“Opdat, gelijk de zonde geheerst heeft tot den dood, alzo ook de genade zou heersen door rechtvaardigheid tot het eeuwige leven, door Jezus Christus onzen Heere. (Rom. 5:21)

Door de komst in het vlees, als kind geboren in Bethlehem stal. En Zijn verlossingswerk voor alle mensen volbracht aan het kruishout op Golgotha, door Zijn lijden, strijden, sterven en opstanding mogen mensenkinderen -uit genade, door het geloof- verlossing ontvangen en zijn weer kinderen van God gemaakt, door de verdienste van Jezus Christus (Gal. 4: 4-7).

“Ere zij God in de hoogste hemelen, en vrede op aarde, in de mensen een welbehagen.” (Luk. 2:14).

Datum

25 - 26 dec 2024