Pinksterfeest

De rij van de geloofsfeesten wordt met het volste recht besloten met het Pinkster­feest, het feest van de Heilige Geest (Hand. 2:1-13). Ja, met het Pinksterfeest werd voor de apostelen begrijpelijk, wat hun voordien verborgen was. We hebben Kerstfeest herdacht en juichend opgezongen: “Een Kind is ons geboren!” We hebben zes weken in het bijzonder …

Ontkleed, overkleed, bekleed worden

De Here God schiep de mens uit het stof der aarde; de tot mens geformeerde klomp werd door de Here God, die de adem des levens in zijn neusgaten blies, tot een levende ziel gemaakt (Gen. 2:7). Op deze wijze was er een organische en harmonische eenheid tussen lichaam en ziel. God verbood aan de …

Nu is het oordeel dezer wereld

De luisterrijke intocht in Jeruzalem, de Stad van de grote Koning, had plaats gegrepen. Grote opwinding was er ontstaan, zowel bij de Joden als bij de gelovig geworden heidenen (proselieten) (Joh. 12:12-19). Enige van de laatsten, hier Grieken genoemd, wensen meer te vernemen aangaande deze man uit Nazareth en wensten wel Hem te zien, en …

Uitnodiging tot de bruiloft

In Matthéüs 22, de verzen 1 t/m 14 wordt ons door de Here Jezus een gelijkenis verhaald over een bruiloft, die een koning zijn zoon bereid had. Tot deze bruiloft waren velen mensen genodigd, en toen alles klaar was, zond de koning zijn dienaren uit, om de genoden ter bruiloft te roepen. Deze mensen echter stelden …

Waken en bidden

In Lukas 21 vers 36 lezen we deze woorden van de Heer: “Waakt dan te aller tijd, biddende, dat gij moogt waardig geacht worden te ontvlieden al deze dingen, die geschieden zullen, en te staan voor den Zoon des mensen.” Het waren de laatste woorden van de profetische rede door de Heer gesproken op de …

Twee linies

“Die onrecht doet, dat hij nog onrecht doe; en die vuil is, dat hij nog vuil worde; en die rechtvaardig is, dat hij nog gerechtvaardigd worde; en die heilig is, dat hij nog geheiligd worde.” (Openb. 22-11). “De gedaante dezer wereld gaat voorbij.” Zo schrijft Paulus in zijn brief aan de Korinthiërs, en voegt daarbij …

Voorttrekken

“Wat roept gij tot Mij? Zeg den kinderen Israëls, dat zij voorttrekken.” (Éx. 14:15). Bij de intrede van het nieuwe jaar heffen wij ons hoofd omhoog en omgorden ons met de kracht van het volle geloofsvertrouwen, want wij moeten verder op onbekende wegen. En nu mag de toekomst donker zijn, voor Gods kinderen is er …