Heiligheid

In het Schriftgedeelte uit Hebreën 12 vers 14 t/m 17 worden wij bepaald bij “heiligheid” en worden wij aangespoord om te jagen naar de heiligmaking, zonder welke niemand de Heer zien zal en waarin tevens gewaarschuwd wordt tegen de gevaren, die de heiligmaking bedreigen en worden samengevat onder het afschrikkend voorbeeld van Ezau, die om …

Naboth

De geschiedenis van de profeet Elia, en dat hij heeft geleefd ten tijde van de rege­ring van de koning Achab, is ons allen be­kend. En ook de geschie­denis van Naboth, een man die in dezelfde tijd leefde, zal voor velen niet onbekend zijn (1 Kon. 21). Wij willen ons in deze gebeurtenis verdiepen, en zien, …

Lossen

“Toen zeide Naómi tot haar schoondochter: Gezegend zij hij den Heere, Die Zijn weldadigheid niet heeft nagelaten aan de levenden en de doden!” (Ruth. 2:20). Bij de vele wetten die door de Here God aan Israël zijn gegeven, hoorde ook de wet van de lossing. Voor een soms geld, of iets anders, kon iemand in …

De Urim en de Thummim

In de ceremoniële dienst van Israël ziet de Kerk een heenwijzen naar Christus en Zijn Hemelrijk. Als de Heilige Geest het licht der vervulling op de schaduwen laat vallen van het Oude Testament, dan wordt ons al rijker en heerlijker geopenbaard wat de Here God ons, in Christus en Zijn Rijk, geschonken heeft. Want de …

Het wonder van de olie

Zowel in het Oude als het Nieuwe Testament is olie een symbool van de Heilige Geest. Deze Geest is niet zomaar een kracht, gevoel of emotie. Hij is een Goddelijke Persoon, even reëel als de Vader en de Zoon (Matth. 28:19, 2 Kor. 13:13).Op de eerste bladzijde van de Bijbel lezen wij, dat Gods Geest …

Hemelvaart

Nadat de Heer Zijn discipelen geleid had naar de Olijfberg, stond Hij gereed, om van hen te scheiden en op te varen tot Zijn Vader, en Zijn handen opheffende, zegende Hij hen (Luk. 24:50-53). Die opgeheven handen zijn hun een herinnering en een belofte. Een herinnering aan Zijn verblijf op aarde. Hij blijft getrouw aan …

Pinksterzangdienst Arnhem

U bent uitgenodigd om, samen met het Judakoor, de Heer te mogen prijzen in een samenzangdienst. We mogen Hem loven voor hetgeen Hij voor ons gedaan heeft: Hij heeft ons de Heilige Geest geschonken, Die ons in alle waarheid leiden wil en zal. Wanneer: Maandag 29 mei 2023Waar: Kerkgebouw ‘Uitzicht’Zaslaan 22, 6823 GG ArnhemAanvang:11:00uur tot …