Categorie «Leer»

Kinderen, het is de laatste ure

1 Johannes 2:18 De aanhef voor dit artikel “Kinderen, het is de laatste ure;” wordt door apostel Johannes geschreven met betrekking tot de openbaring van de antichrist (1 Joh. 2:18). Deze deed zich reeds in de eerste gemeente kennen in hen die afvielen van het Christelijk geloof. Gedurende het gehele genadetijdperk heeft de antichrist zich …

Wij gaan het nieuwe jaar in

Zo zijn we deze week weer een nieuw jaar ingetreden. Het jaar 2022 ligt achter ons. Het was donker toen we het oude jaar uitgingen. Donker in de natuur en ook donker in het leven der volkeren op aarde. Het woord van Jesaja doet zich vooralsnog duidelijk gelden: “Duisternis zal de aarde bedekken, en donkerheid …

Het Licht nabij

Adventtijd is de heerlijke tijd vóór het Kerstfeest. Hoewel de Kerk van Christus altijd in heilsverwachting leeft, is het goed om in de vier Zondagen, die aan het Kerstfeest voorafgaan, in het bijzonder te overdenken, door welke heerlijke beloften de Here God Zijn volk heeft opgewekt, om het oog gericht te houden op Hem, die …

Volmaking

1 Johannes 2:5: “Maar zo wie Zijn Woord bewaart, in dien is waarlijk de liefde Gods volmaakt geworden.” Het streven naar volmaking is vrij algemeen. Wij merken dat op, zowel bij gelovigen als ongelovigen. Deze volmaking wordt niet altijd op de juiste manier gezocht want zowel de gelovige als de ongelovige zoekt dit meestal in …

De gemeenschap der heiligen

Hebreeën 11:40: “…opdat zij zonder ons niet zouden volmaakt worden”. Op de laatste zondag in September gedenken wij, evenals op de feestdagen, in het bijzonder aan de ontslapenen want dan mogen zij met ons het Heilig Avondmaal ontvangen. Wij geloven, zoals in de artikelen van ons algemeen Christelijk geloof beleden wordt, in de gemeenschap der …

De opname ten hemel van des Heren volk

Hooglied 6:12 “Eer Ik het wist, zette mij mijne ziel op de wagens van mijn vrijwillig volk” In deze beeldspraak wordt in bovengenoemde tekst de Hemelvaart van de gemeente van Christus beschreven. De kinderen Gods van de eerste eeuw, leefden in de hoop, dat de wederkomst van Christus nog in hun tijd zou plaats hebben, …

De viervoudige ambtsbediening

Wij leren uit de Heilige Schrift, dat de Here Jezus door de Vader is gezonden tot heil van mensen, en dat Hij Zich op verschillende wijzen heeft geopenbaard: Als de Verzoener van de zonden is Hij éénmaal als het Lam Gods geslacht, en heeft Hij voor ons de weg gebaand, om weer tot de Here …

Heilige Geest en Vuur

Hand. 2: 3 Pinkster(en) betekent de 50 ste dag en wel de 50 ste dag ná het Paasfeest en het feest der ongezuurde of ongehevelde broden. In Israël was Pasen het feest van het jaarlijks begin van de oogst en waarop op de dag ná de Sabbat, derhalve op een zondag, de eerste rijpe gerstegarf …

Open Bijbel Avonden 2020

Hieronder vindt u de documenten die gebruikt zijn tijdens de Open Bijbel Avonden in 2020, die gehouden zijn in de gemeenten Amsterdam en Den Haag.