Categorie «Leer»

Waken en bidden

In Lukas 21 vers 36 lezen we deze woorden van de Heer: “Waakt dan te aller tijd, biddende, dat gij moogt waardig geacht worden te ontvlieden al deze dingen, die geschieden zullen, en te staan voor den Zoon des mensen.” Het waren de laatste woorden van de profetische rede door de Heer gesproken op de …

Twee linies

“Die onrecht doet, dat hij nog onrecht doe; en die vuil is, dat hij nog vuil worde; en die rechtvaardig is, dat hij nog gerechtvaardigd worde; en die heilig is, dat hij nog geheiligd worde.” (Openb. 22-11). “De gedaante dezer wereld gaat voorbij.” Zo schrijft Paulus in zijn brief aan de Korinthiërs, en voegt daarbij …

Voorttrekken

“Wat roept gij tot Mij? Zeg den kinderen Israëls, dat zij voorttrekken.” (Éx. 14:15). Bij de intrede van het nieuwe jaar heffen wij ons hoofd omhoog en omgorden ons met de kracht van het volle geloofsvertrouwen, want wij moeten verder op onbekende wegen. En nu mag de toekomst donker zijn, voor Gods kinderen is er …

De Adventsprediker

Welk een bezielende aanhef heeft het Evangelie van Johannes. Johannes begint niet zoals Matthéüs bij Abraham om via David en Maria op Christus te wijzen. Hij doet ook niet zoals Markus, die, na eerst Johannes de Doper vermeld te hebben, plotseling de Christus inleidt. Hij is ook niet zoals Lukas, die zijn uitgangspunt neemt in …

Davids volkstelling

In 2 Samuël 24 en in 1 Kronieken 21 lezen wij een geschiedenis, die ons tot lering kan strekken. Er is een schijnbare tegenstrijdigheid in de beide genoemde hoofdstukken, waarop wij eerst willen wijzen.Want in 2 Samuël 24 vers 1 lezen wij, dat des Heren toorn ontstak tegen Israël en David aanporde om het volk …

Wie is mijn naaste?

Op deze vraag, die ook in onze tijd nog vele malen gesteld wordt, geeft de Here Jezus ons een duidelijk antwoord, hetgeen wij lezen kunnen in Lukas 10:25-37.Tot de Heer kwam een wetgeleerde met de vraag: “Meester, wat doende zal ik het eeuwige leven beërven?” Wat een heerlijke vraag! Wat te doen, om het eeuwige …

Heiligheid

In het Schriftgedeelte uit Hebreën 12 vers 14 t/m 17 worden wij bepaald bij “heiligheid” en worden wij aangespoord om te jagen naar de heiligmaking, zonder welke niemand de Heer zien zal en waarin tevens gewaarschuwd wordt tegen de gevaren, die de heiligmaking bedreigen en worden samengevat onder het afschrikkend voorbeeld van Ezau, die om …

Naboth

De geschiedenis van de profeet Elia, en dat hij heeft geleefd ten tijde van de rege­ring van de koning Achab, is ons allen be­kend. En ook de geschie­denis van Naboth, een man die in dezelfde tijd leefde, zal voor velen niet onbekend zijn (1 Kon. 21). Wij willen ons in deze gebeurtenis verdiepen, en zien, …

Lossen

“Toen zeide Naómi tot haar schoondochter: Gezegend zij hij den Heere, Die Zijn weldadigheid niet heeft nagelaten aan de levenden en de doden!” (Ruth. 2:20). Bij de vele wetten die door de Here God aan Israël zijn gegeven, hoorde ook de wet van de lossing. Voor een soms geld, of iets anders, kon iemand in …

De Urim en de Thummim

In de ceremoniële dienst van Israël ziet de Kerk een heenwijzen naar Christus en Zijn Hemelrijk. Als de Heilige Geest het licht der vervulling op de schaduwen laat vallen van het Oude Testament, dan wordt ons al rijker en heerlijker geopenbaard wat de Here God ons, in Christus en Zijn Rijk, geschonken heeft. Want de …