Categorie «Leer»

Heiligheid

In het Schriftgedeelte uit Hebreën 12 vers 14 t/m 17 worden wij bepaald bij “heiligheid” en worden wij aangespoord om te jagen naar de heiligmaking, zonder welke niemand de Heer zien zal en waarin tevens gewaarschuwd wordt tegen de gevaren, die de heiligmaking bedreigen en worden samengevat onder het afschrikkend voorbeeld van Ezau, die om …

Naboth

De geschiedenis van de profeet Elia, en dat hij heeft geleefd ten tijde van de rege­ring van de koning Achab, is ons allen be­kend. En ook de geschie­denis van Naboth, een man die in dezelfde tijd leefde, zal voor velen niet onbekend zijn (1 Kon. 21). Wij willen ons in deze gebeurtenis verdiepen, en zien, …

Lossen

“Toen zeide Naómi tot haar schoondochter: Gezegend zij hij den Heere, Die Zijn weldadigheid niet heeft nagelaten aan de levenden en de doden!” (Ruth. 2:20). Bij de vele wetten die door de Here God aan Israël zijn gegeven, hoorde ook de wet van de lossing. Voor een soms geld, of iets anders, kon iemand in …

De Urim en de Thummim

In de ceremoniële dienst van Israël ziet de Kerk een heenwijzen naar Christus en Zijn Hemelrijk. Als de Heilige Geest het licht der vervulling op de schaduwen laat vallen van het Oude Testament, dan wordt ons al rijker en heerlijker geopenbaard wat de Here God ons, in Christus en Zijn Rijk, geschonken heeft. Want de …

Het wonder van de olie

Zowel in het Oude als het Nieuwe Testament is olie een symbool van de Heilige Geest. Deze Geest is niet zomaar een kracht, gevoel of emotie. Hij is een Goddelijke Persoon, even reëel als de Vader en de Zoon (Matth. 28:19, 2 Kor. 13:13).Op de eerste bladzijde van de Bijbel lezen wij, dat Gods Geest …

Hemelvaart

Nadat de Heer Zijn discipelen geleid had naar de Olijfberg, stond Hij gereed, om van hen te scheiden en op te varen tot Zijn Vader, en Zijn handen opheffende, zegende Hij hen (Luk. 24:50-53). Die opgeheven handen zijn hun een herinnering en een belofte. Een herinnering aan Zijn verblijf op aarde. Hij blijft getrouw aan …

De blinkende Morgenster is opgegaan

“Een engel des Heeren, nederdalende uit den hemel, kwam toe, en wentelde den steen af van de deur, en zat op dezelve. En zijn gedaante was gelijk een bliksem, en zijn kleding wit gelijk sneeuw. En uit vrees van hem zijn de wachters zeer verschrikt geworden, en werden als doden. Maar de engel, antwoordende, zeide …

De zalving te Bethanië

Aangrijpend is de lijdensgeschiedenis! Als kind in de kribbe aanbeden en later door duizenden -die Hem gaarne hoorden- omringd, stierf Hij, van allen verlaten, aan het kruis op Golgotha.Jesaja had het alzo voorzegd (Jes. 53) en ook de dichter in zijn gezang schreef erover: “Een rijsje, dat zo woest een storm bewoog, een wortel uit …

Kinderen, het is de laatste ure

1 Johannes 2:18 De aanhef voor dit artikel “Kinderen, het is de laatste ure;” wordt door apostel Johannes geschreven met betrekking tot de openbaring van de antichrist (1 Joh. 2:18). Deze deed zich reeds in de eerste gemeente kennen in hen die afvielen van het Christelijk geloof. Gedurende het gehele genadetijdperk heeft de antichrist zich …

Wij gaan het nieuwe jaar in

Zo zijn we deze week weer een nieuw jaar ingetreden. Het jaar 2022 ligt achter ons. Het was donker toen we het oude jaar uitgingen. Donker in de natuur en ook donker in het leven der volkeren op aarde. Het woord van Jesaja doet zich vooralsnog duidelijk gelden: “Duisternis zal de aarde bedekken, en donkerheid …