Zangdienst ‘Tussen Pasen en Pinksteren’

De periode tussen Pasen en Pinksteren telt vijftig dagen.

Pasen: Na de Opstanding van onze Heer en Heiland verscheen Jezus als Opgestane Heer aan Zijn discipelen en stond in het midden van hen. En de Heer zegt: Vrede zij ulieden, gelijkerwijs Mij de Vader gezonden heeft, zende Ik ook ulieden. En Als Hij dit gezegd had, blies Hij op hen, en zeide: ontvangt den Heilige Geest.” (Joh. 20:21 en 22).

Hemelvaart: Veertig dagen na Pasen gaat de Heer tot Zijn Vader. De Heer zegt, voor Zijn hemelvaart, tot Zijn discipelen: “Maar gij zult ontvangen de kracht des Heilige Geestes, Die over u komen zal; en gij zult Mijn getuigen zijn, zo te Jeruzalem, als in geheel Judéa en Samaria, en tot aan het uiterste der aarde. En als Hij dit gezegd had, werd Hij opgenomen, daar zij het zagen, en een wolk nam Hem weg van hun ogen.” (Hand. 1: 8 en 9).

Pinksteren: Op de dag van het Pinksterfeest, 50 dagen na Pasen, waren de apostelen allen eendrachtelijk bijeen. En er staat: “En zij werden allen vervuld met den Heiligen Geest, en begonnen te spreken met andere talen, zoals de Geest hun gaf uit te spreken.” (Hand. 2:4)

Tijdens deze ‘Zangdienst tussen Pasen en Pinksteren’ willen wij, samen met het Judakoor, liederen zingen tot lofprijzing en eer van God naar wat staat in Psalm 150: “Alles wat adem heeft, love den HEERE!” (Ps. 150:6).

Datum

21 mei 2022
Expired!

Tijd

14:00 - 15:00

Locatie

Gemeente Arnhem
Zaslaan 22, Arnhem